XIX Sesja Rady Miejskiej

11.01.2012

16 stycznia o godz. 14.00 w sali 207 UM w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 29 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku położonym przy ul. Ireny Kosmowskiej 51 w Zabrzu,
2) zmiany herbu Miasta Zabrze,
3) zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze,
4) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVII/210/11 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku,
5) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVII/209/11 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku,
6) przyjęcia zmian w Statucie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Rokitnica w rejonie południowej części obszaru przy ul. Budowlanej w Zabrzu,
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla fragmentu obszaru Lasu Motocross,
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze,
10) zmiany nazwy uchwały Nr XLIII/560/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 września 2009 r.,
11) zmiany nazwy uchwały nr XV/162/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 października 2011r.,
12) zmiany uchwały Nr XLVI/626/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.12.2009 w sprawie aktualizacji dokumentu o nazwie ; „e – Zabrze Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze”,
13) powierzenia w drodze porozumień prowadzenia zadań publicznych, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych innym powiatom,
14) wyrażenia zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 44 w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 35 i wyrażenia zamiaru likwidacji szkół wchodzących w jego skład,
15) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
16) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
17) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 118,
18) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
19) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul.Chopina 26,
20) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
21) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
22) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2 ( osoba odpowiedzialna – Prezydent Miasta – Pani Małgorzata Mańka – Szulik),
23) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43,
24) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, Plac Traugutta 1,
25) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4,
26) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26,
27) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11,
28) zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 w sprawie statutu miasta Zabrze,
29) powołania komisji do zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych Radzie Miejskiej w Zabrzu przy zgłaszaniu kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu.