Budżet miasta Zabrze na 2012 roku

30.12.2011

29 grudnia radni Rady Miejskiej w Zabrzu podczas sesji jednogłośnie przyjęli budżet na 2012 rok.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dziękując radnym za jednomyślne głosowanie powiedziała, że jest to budżet dalszego rozwoju miasta.W projekcie budżetu Miasta Zabrze na 2012 rok założono:
• dochody na poziomie 843.277.530 zł, co daje o 184 mln więcej aniżeli pierwotnie planowano na 2011 rok,
• wydatki na poziomie 841.266.174 zł, tj. o 159 mln więcej aniżeli prognoza na 2011 rok,
• nadwyżkę budżetową – 2.011.356 zł
Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2012 r. zamyka się nadwyżką budżetową, rozumianym jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami i wydatkami ogółem. Przewiduje się, iż kierunkiem rozdysponowania w/w nadwyżki będzie pokrycie planowanych rozchodów budżetowych,
• przychody budżetu na poziomie 44.479.940 zł,
• rozchody w ogólnej wysokości 46.491.296 zł,

Jest to kolejny budżet rozwoju Zabrza, gdyż kwota przeznaczona na inwestycje wynosi 266 mln zł. Dla porównania w budżecie na 2011 rok wydatki na inwestycje określono
na poziomie 142 mln zł. Wzrost wydatków na inwestycje wynosi 124 mln zł.

W 2012 roku wszystkie kategorie budżetowe zostały zaplanowane na znacznie wyższym poziomie w porównaniu do planu pierwotnego jak
i planu po zmianach w zakresie bieżącego budżetu Miasta. Prognozuje się znaczny wzrost dochodów ogółem budżetu Miasta w stosunku do planu pierwotnego na rok 2011 bo aż o 28%, przy czym o 9% wyższe są dochody bieżące, a dochody majątkowe zaplanowano na poziomie ponad dwukrotnie wyższym od ubiegłorocznego (większe planowane dochody z dotacji na inwestycje UE oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości). Ponadto prognozuje się wyższe wydatki budżetowe na 2012 rok o około 23% i 26% odpowiednio w stosunku do planu pierwotnego oraz planu po zmianach w roku 2011, przy czym wzrost wydatków jest w głównej mierze zdeterminowany znacznym wzrostem wydatków majątkowych planowanych na przyszły rok.

Jednocześnie zwiększyły się planowane wydatki bieżące na 2012 rok, przy czym dynamika wzrostu jest niższa o 2 p.p. w stosunku do dynamiki wzrostu dochodów bieżących, co przekłada się na znaczny wzrost prognozowanej nadwyżki operacyjnej w stosunku do planowanej w ramach bieżącego budżetu. Należy wskazać, iż w/w wzrost wydatków bieżących wynika m.in. z konieczności zapewnienia środków na oświatę i pomoc społeczną. Konsekwencją takiego ukształtowania w/w relacji jest planowana nadwyżka budżetowa na 2012 rok na poziomie około 2 mln zł.

Należy zwrócić uwagę, iż przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu na każdym kroku pamiętano o sytuacji gospodarczej w kraju oraz negatywnych sygnałach z rynków międzynarodowych, jak również o konieczności sprostania normom ostrożnościowym wyznaczonym przez Ministerstwo Finansów oraz konieczności zapewnienia środków na założone działania inwestycyjne.

Ostatecznie zaplanowano budżet nadal ukierunkowany na rozwój miasta i inwestycje. Długookresowym celem w zakresie realizacji założonego planu budżetu na 2012 rok jak i lata następne będzie maksymalizacja nadwyżki operacyjnej poprzez utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu dochodów bieżących i optymalizację wydatków bieżących, przy jednoczesnym prowadzeniu szerokiego frontu inwestycyjnego. Realizacja założonych dochodów Miasta zdeterminowana będzie w głównej mierze kształtowaniem się podstawowych wskaźników makroekonomicznych – stabilizacja sytuacji gospodarczej. Ponadto istotne będzie zachowanie bezpiecznego poziomu długu Miasta i jego obsługi – tak aby sprostać wskaźnikom ustawowym.

Podstawą do przygotowania budżetu Miasta Zabrze na 2012 rok była aktualnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zabrze.

Zgodnie z WPF-em na lata 2011-2026 zasadniczy ciężar realizacji założonych przedsięwzięć oraz obsługi zadłużenia przypada na lata 2012-2014, co przede wszystkim wynika z planowanej realizacji drugiego etapu projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – przy dofinansowaniu z FS. Wobec powyższego w 2012 roku działania nakierowane będą szczególnie na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi. W efekcie planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej i osiągnięcie wyższej nadwyżki operacyjnej.

Podstawą założeń do projektu budżetu Miasta na 2012 rok jak wspomniano były wskaźniki wynikające z aktualnego WPF-u Miasta Zabrze oraz:
• analiza sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach,
• konieczność zapewnienia nadwyżki operacyjnej, jako dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi,
• wytyczne agencji ratingowej w zakresie podstawowych parametrów budżetowych,
• obowiązujący stan prawny, a przede wszystkim ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
• analiza skutków prognozy dotyczącej sytuacji makroekonomicznej – zakładane wskaźniki makroekonomiczne na 2012 rok – oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011-2014,
• analiza koniecznych zadań rozwojowych Miasta przewidzianych w Strategii Rozwoju Miasta, Programie Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich,
• analiza nakładów na przedsięwzięcia ujęte w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz pozostałych zadań, w szczególności majątkowych koniecznych do realizacji,
• wstępne informacje o wysokości subwencji i dotacji.