Zabrzańska Szerokopasmowa Sieć Miejska

22.12.2011

W dniu 13 grudnia 2011 r. uchwałą nr 3422/105/IV/2011 Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie w ramach działania 2.1 priorytetu II RPO WSL na lata 2007-2013 dla projektu „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III – wraz z punktem hot-spot” w wysokości 85% wartości projektu.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach konkursu nr 02.01.00-110/11. Wnioski można było składać w terminie od 08.04.2011 r. do 11.07.2011 r.
Projekt miasta Zabrze po przejściu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 22 021 150,34 zł przy całkowitej wartości 25 907 235,70 zł. Warto również dodać, iż jest to kolejny projekt dofinansowany w ramach RPO z zakresu budowy sieci szerokopasmowych, dwa wcześniejsze projekty które otrzymały dofinansowanie to projekt pn. „Budowa Społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: miasto Zabrze” – który jest I etapem budowy sieci szerokopasmowej oraz projekt pn. „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej” – który jest etapem IV budowy sieci szerokopasmowej w Zabrzu.
W chwili obecnej wszystkie projekty budowy sieci szerokopasmowych w mieście Zabrze zapisane w dokumencie „Program budowy społeczeństwa informacyjnego w mieście Zabrze” uzyskały dofinansowanie, a ich łączna wartość to 38 338 132,84 zł z czego z wkład własny wynosi jedyne 11 113 108,70 zł a kwota dofinansowania to aż 27 225 024,14 zł.
Realizacji powyższych przedsięwzięć przyczyni się do wprowadzenie na terytorium objętym działaniem sieci technik informatyzacji w takich dziedzinach życia codziennego jak: e-administracja, e-edukacja, informatyzacja kultury, informatyzacja nauki, elektroniczny obieg dokumentów, a także do podniesienia bezpieczeństwa w mieście poprzez połączenie ze sobą wyznaczone obiekty użyteczności publicznej takie jak urzędy administracji publicznej, jednostki oświatowe, placówki zdrowotne oraz budynki służb reagowania (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.) czy takie obiekty jak punkty monitoringu miejskiego, PIAP-y czy HotSpoty.