Końcowy odbiór mostu przy ul. Trocera

09.12.2011

9 grudnia został przeprowadzony końcowy odbiór mostu przy ul. Trocera.

Szczegóły inwestycji:
„Przebudowa mostu na rzece Bytomce w ciągu ulicy Trocera w Zabrzu”

Zakres zadania obejmuje wykonanie n/w robót:
• rozbiórkę mostu na rzece Bytomce w ciągu ulicy Trocera w Zabrzu
• budowę tymczasowej kładki dla pieszych
• budowę nowego mostu na rzece Bytomce w ciągu ulicy Trocera w Zabrzu
• przebudowę linii kablowych niskiego i średniego napięcia
• przebudowę i przełożenie odcinka stalowej sieci wodociągowej poza skrzydło mostu nad rz. Bytomką w ciągu ul. Trocera w Zabrzu
• budowę obustronnych wylotów dla odprowadzenia wód opadowych z powierzchni mostu
• tymczasową i docelową organizację ruchu
• gospodarkę drzewostanem wraz z wycinką drzew

Wykonawca :
GRÖTZ GmbH & Co KG, Gagenau kod : 76571, ul. Jahnstrasse19, reprezentowany w Polsce
przez:
GRÖTZ GmbH & Co KG Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Żyznej 15, 42-200 Częstochowa

Całkowity koszt realizacji :
2 117 218,87 PLN (słownie: dwa miliony sto siedemnaście tysięcy dwieście osiemnaście 87/100)