Otwarty konkurs w dziedzinie krajoznawstwa

01.12.2011

ZARZĄDZENIE NR 951/WPT/2011 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 01.12.2011 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2012 r.
 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz..1536, ze zm.),oraz w związku z Uchwałą Nr XV/167/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.10.2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012r .
zarządzam,
1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2012 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Turystyki.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.