Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacja dot. zbiórki liści

17.11.2011

Informujemy, że Wydział Infrastruktury Komunalnej tut. urzędu prowadzi w uzgodnieniu z Radami Dzielnic, akcję zbiórki worków z liśćmi zebranymi przez mieszkańców z chodników pasów przyulicznych przylegających do prywatnych nieruchomości, których uprzątniecie należy do obowiązków właścicieli posesji.

Rady Dzielnic zostały zobowiązane do:
1. ustalenia terminu wywozu i lokalizacji składowania worków,
2. przekazania tych ustaleń do Wydziału Infrastruktury Komunalnej,
3. powiadomienia mieszkańców poszczególnych dzielnic o lokalizacji miejsc składowania worków z liśćmi i terminach wywozu.
Wywóz worków z liśćmi nie dotyczy liści zebranych z terenów prywatnych nieruchomości.
Termin zakończenia akcji przewidziany jest na 15 grudnia 2011r.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze:
odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni, takie jak usunięte chwasty, wygrabione liście, wykoszona trawa, przycięte krzewy i gałęzie drzew, w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, podlegają obowiązkowo wywozowi do kompostowni miejskiej (na koszt właściciela nieruchomości) – § 4 ust. 5 w/w regulaminu,
zabrania się spalania odpadów roślinnych poza instalacjami i urządzeniami kotłowymi na terenie nieruchomości – § 4 ust. 5a w/w regulaminu.