XVI Sesja Rady Miejskiej

08.11.2011

14 listopada o godz. 14.00 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej.

 

Pod obrady radnych zosytanie przedłożonych 20 projektów uchwał w następujących sprawach:

1. wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Miejskiej w Zabrzu w związku z wygaśnięciem jego mandatu,

2. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2011,

3. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011-2026,

4. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Miejski w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego”,

5. zmiany Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr XII/140/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 2 sierpnia 2007 r.,

6. poparcia rezolucji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych przyjętej uchwałą nr IV/7/11/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r.,

7. przekazania skargi Pana Grzegorza Modrzejewskiego na bezczynność Rady Miejskiej w Zabrzu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,

8. zmiany Uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze,            

9. przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Mieście Zabrze na rok 2012,

10. przyjęcia Programu na rzecz integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2011 -1013,

11. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

12. zmiany Uchwały Nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011,

13. przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze”,

14. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów "Zwału Sośnica",

15. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych między ulicami Ofiar Katynia i Składową,

16. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na 2012 rok,

17. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zabrze na 2012 rok,

18. poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,

19. zmiany Uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02.07.2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze,

20. zmiany uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze oraz uchwalenia tekstu jednolitego uchwały,