Prace społecznie użyteczne 2012

25.10.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze zaprasza jednostki budżetowe i organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji programu prac społecznie użytecznych w 2012 roku.

Zasady prowadzenia prac społecznie użytecznych określają następujące przepisy:
– ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm) – art. 2 ust.1 pkt. 23a i ust. 3, art. 73a,
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155, poz. 921),
– ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm) – art. 8 ust.4 i art. 11 ust. 2.

Przez prace społecznie użyteczne, rozumie się, w myśl ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Prace społecznie użyteczne będą organizowane w mieście Zabrze w okresie
od lutego do listopada 2012 roku.

Do programu prac społecznie użytecznych mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, które łącznie spełniają niżej wymienione warunki:
 mają siedzibę lub oddział na terenie miasta Zabrze,
 statutowo zajmują się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej,
 wywiązują się z obowiązków wobec organu nadzorującego nałożonych przez ustawy na podstawie których działają,
 posiadają wpis do KRS.

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem prac w godzinach nocnych.
Zakres prac wykonywanych przez osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych musi odpowiadać zadaniom wymienionym w Uchwale Rady Miasta Zabrze
w sprawie przyjęcia planu prac społecznie użytecznych w mieście Zabrze, oraz specyfice działalności prowadzonej przez daną organizację.
Organizacja pozarządowa może wnioskować o utworzenie maksymalnie do 5 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych. MOPR zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób przyznanych do psu. Organizacje przystępujące do programu zobowiązane są dołączyć aktualny statut organizacji lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Oferty będą przyjmowane w nie przekraczalnym terminie do 07 listopada 2011 roku.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Agnieszką Grzyb i Adrianem Barszcz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Klub Integracji Społecznej ul. Wyzwolenia 7 pokój nr 4, lub telefonicznie 032 271-64-31 w 48, 49 od pn.-pt. w godzinach 7.30-15.30.