Projekt „Budowanie Możliwości Własnych”

20.10.2011

Od maja 2011 r. Ośrodek Wsparcia dla Kobiet prowadzony przez Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta Koło Zabrzańskiej realizuje projekt pn.: „Budowanie Możliwości Własnych”. Projekt skierowany jest do 40 kobiet i matek z dziećmi przebywających w Ośrodku zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezdomności.
 

Celem projektu jest przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych wśród bezdomnych kobiet oraz zmniejszenie poczucia bezradności życiowej w pełnieniu ról społecznych i rodzinnych.
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
– zajęcia ze społeczności terapeutycznej,
– zajęcia psychoedukacyjne,
– warsztaty z ceramiki artystycznej i witraży,
– warsztaty twórcze dla kobiet,
– wsparcie psychologiczne i prawne oraz wsparcie socjalno-bytowe,

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach priorytetu Integracja i aktywizacja społeczna, Zabezpieczenie społeczne i będzie realizowany do grudnia 2011 r. Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet pod numerem telefonu tel (32|) 272 32 81.