Zarządzenie dot. Powołania Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej

11.10.2011

ZARZĄDZENIE NR 807/IK/2011 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 07.10.2011 r. w sprawie Powołania Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej oraz zatwierdzenia planu prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2011/2012 r.
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) i uchwały nr XL /789/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrze zarządzam:
1)Powołać Miejski Komitet Akcji Zimowej na okres zimy 2011/2012 w składzie podanym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2)Zatwierdzić Plan Akcji Zimowej dla Gminy Zabrze stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3)Zobowiązać Miejski Komitet Akcji Zimowej do:
– ustalenia zakresu współdziałania służb miejskich z właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy,
– koordynowania działań w razie ogłoszenia klęski żywiołowej.
4)Zobowiązać Pełnomocnika Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej do składania na bieżąco Prezydentowi Miasta informacji z przebiegu Akcji Zimowej.
5)Zobowiązać Komendanta Straży Miejskiej do egzekwowania od odpowiedzialnych osób i podmiotów obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników.
6)Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta.
7)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

szczegółu w załączniku ponizej.