XV Sesja Rady Miejskiej

11.10.2011

17 października o godz. 14.00 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostaną przedłożone 22 projekty uchwał w następujących sprawach:
 

1) przyjęcia zasad wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Zabrzu,
2) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję w latach 2012-2016,
3) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję w latach 2012-2016,
4) nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zabrze,
5) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2011,
6) zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011-2026,
7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze – Miasta Zabrze, położonej w Zabrzu przy ul. Neptuna,
8) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2015,
9) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w dzielnicy Grzybowice,
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze,
11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustaleń dotyczących przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych Drogowej Trasy Średnicowej i terenów położonych w Zabrzu – Zaborzu” na terenie oznaczonym symbolami 1KSw, 3U, 1T, 6M, 3KZ ½, 4KZ ¼ +Tr,
12) przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2012,
13) poparcia działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, zmierzających do włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
14) przyjęcia Strategii Edukacji Miasta Zabrze na lata 2011-2021,
15) zmiany uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,
16) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok,
17) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 15, na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Schorzeń Naczyń „ANGIOSAN”, na czas nieokreślony,
18) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Zabrze do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
19) zmiany uchwały Nr III/22/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 21.12.2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,
20) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze przez Zabrzański Klub Karate Kyokushin, ul. Ligenzy 31, 41-800 Zabrze,
21) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze przez firmę CentrumFinansowe.pl Grzegorz Śliwiński, ul. Staszica 17, 41-800 Zabrze,
22) skargi spółki TDJ Spółka Akcyjna, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, na działalność organu samorządowego – Prezydenta Miasta Zabrze.