Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego

28.09.2011

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IF/XIII/5340/22/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r.,

na podstawie art. 33-36, art. 38, art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla inwestycji p.n.: „Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej. Część „Zachód” od granicy z miastem Gliwice do węzła de Gaull’a w Zabrzu od km 8+119,85 do km 11+075”.

Organami właściwymi dla w/w inwestycji są: do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Wojewoda Śląski; do wydania opinii – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach; do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z ponownym przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która będzie dostępna do wglądu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 w Wydziale Infrastruktury (pok. 524), w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rr@katowice.uw.gov.pl w wyżej określonym terminie. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.