Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bytomia

20.09.2011

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z a w i a d a m i a się strony, że Prezydent Miasta Bytomia, w ramach powtórnie prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Bobrek – Miechowice 1”, przez Kompanię Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach, Oddział KWK „Bobrek – Centrum” w Bytomiu (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2011 r. nr SKO-OŚ-428/21/436/11/RN uchylająca w całości zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji nr ZE.7625-14/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia), wystąpił do Pana Dariusza Rębielak, działającego z pełnomocnictwa Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział KWK „Bobrek – Centrum”w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76 o rozważenie możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż wariant proponowany przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Bobrek – Centrum” w Bytomiu w raporcie oddziaływania na środowisko.
 

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Bobrek – Miechowice 1”, przez KW S.A. Oddział KWK „Bobrek – Centrum” w Bytomiu, z wniosku Pana Leonarda Klabisa, pełnomocnika Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach – w związku z uchyleniem w całości zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji nr ZE.7625-14/10 dnia 17 grudnia 2010 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia, przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach na podstawie decyzji nr SKO-OŚ-428/21/436/11/RN z dnia 4 kwietnia 2011 r., nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 k.p.a. w związku z brakiem stanowiska Urzędu Miasta Zabrze o stwierdzenie zgodności realizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrze, w myśl art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

W świetle powyższego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 12 października 2011 r.