Szansa dla uczniów

18.08.2011

Istotnym problemem współczesnego kształcenia zawodowego jest zbliżenie go do rynku pracy. W tym celu w Zabrzu realizowana jest polityka ustanawiania swoistych patronatów nad kształceniem w poszczególnych zawodach, dających młodzieży szczególne umiejętności poszukiwane przez pracodawców.
 

18 sierpnia prezydent Zabrza oraz prezes prezes Piotr Kańtoch i wiceprezes Tomasz Hefczyc podpisali porozumienie pomiędzy Miastem Zabrze a Grupą Powen – Wafapomp S.A. w sprawie objęcia patronatem kształcenia w zawodach związanych z obróbką mechaniczną metali, realizowanych w zabrzańskich szkołach kształcących zawodowo i w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95.
Celem Porozumienia jest:
1) objęcia patronatem kształcenia w zawodach związanych z obróbką mechaniczną metali,
2) zaangażowanie się stron porozumienia w promocję i rozwój nowoczesnych i szczególnie przydatnych na krajowym i zagranicznym rynku pracy zawodów poprzez dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia zawodowego i zharmonizowania go z potrzebami pracodawców,
3) unowocześnienie oferty edukacyjnej, w szczególności w zakresie kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających, poprzez stworzenie szkołom dostępu do nowoczesnych technologii, maszyn, narzędzi i materiałów,
4) stworzenie absolwentom możliwości nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych, zwiększających ich szansę na zatrudnienie na współczesnym rynku pracy,
5) począwszy od 1 września 2013 r. stworzenie możliwości zatrudnienia w Grupie Powen – Wafapomp S.A. absolwentom szkół, którzy otrzymali dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Praktyczna nauka zawodu organizowana będzie:
1) w pierwszej klasie – w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
2) w drugiej i w trzeciej klasie – w Grupie Powen – Wafapomp S.A.
Grupia Powen – Wafapomp S.A. zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z organizacją praktycznej nauki zawodu, w tym w szczególności:
1) szkoleniem bhp i ppoż.,
2) wyposażeniem uczniów w odzież i obuwie robocze i ochronne,
3) wyposażeniem uczniów w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
4) dostępem do nowoczesnych technologii, maszyn, narzędzi i materiałów.