Wskazówki dot. prowadzenia kampanii wyborczej

11.08.2011

WSKAZÓWKI umożliwiające prowadzenie Kampanii Wyborczej ( plakatowej) na terenie Miasta Zabrze w świetle ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. KODEKSU WYBORCZEGO.

WYBORY PARLAMENTARNE – 09.10. 2011r.
 

Niepodlegające opłacie umieszczenie na:
• gminnych latarniach plakatów i haseł wyborczych,
• posadowienie na poboczu chodnika drogi własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej,
• posadowienie poza chodnikiem drogi na terenach gminnych własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej jest możliwe po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu ( Zabrze ul. Wolności 286 IV piętro pok. 407).
 

Wniosek taki składa pełnomocnik wyborczy:
• komitetu wyborczego partii politycznych,
• koalicyjnego komitetu partii politycznych,
• komitetu wyborczego wyborców.
 

Treść pisemnego wniosku winna zawierać:
• Nazwisko i imię pełnomocnika komitetu wyborczego
• Adres i siedziba komitetu wyborczego ( wskazane jest podanie nr telefonu )
• Zakres otrzymania zezwolenia – wskazać czego dotyczy:
a) umieszczenia plakatów i haseł wyborczych na gminnych latarniach oświetlenia ulicznego (w/g załącznika wskazać które)
b) umieszczenie na poboczu chodnika drogi własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej (wskazać gdzie, miejsce) Warunek: w przypadku ustawienia własnego urządzenia ogłoszeniowego na poboczu chodnika drogi
publicznej – szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudnia
im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.
c) umieszczenie poza chodnikiem drogi na terenach gminnych własnych urządzeń
ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej (wskazać gdzie, miejsce)
Wniosek może obejmować jeden zakres otrzymania zezwolenia lub więcej zakresów możliwości prowadzenia kampanii wyborczej.
Pełnomocnik komitetu wyborczego otrzymuje po dokonanej analizie wniosku zgodę ( lub odmowę) na umieszczenie plakatów i haseł wyborczych oraz posadowieniu własnych urządzeń ogłoszeniowych.

Uwaga: proponuje się umieszczać plakaty i hasła wyborcze danego kandydata na co trzeciej lub
co czwartej latarni oświetlenia ulicznego licząc po jednej stronie ulicy.
Po otrzymaniu zezwolenia pełnomocnik komitetu wyborczego może przystąpić do umieszczenia wnioskowanych plakatów i haseł wyborczych.

Wydana zgoda ( zezwolenie) będzie obwarowane ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa: plakaty i hasła wyborcze na latarniach winny być umieszczone stabilnie na wysokości min.2,0 m od podłoża w bezpiecznej odległości od skrzyżowania ulic,
 plakaty i hasła wyborcze nie mogą zasłaniać sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych, własne urządzenia ogłoszeniowe winny być umieszczone stabilnie do podłoża w bezpiecznej odległości od skrzyżowania ulic i przejść dla pieszych, nie mogą utrudniać ruchu pieszych na chodniku, ( szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudnia im
ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m), plakaty , hasła wyborcze i własne urządzenia ogłoszeniowe nie mogą stwarzać zagrożenia
osobom trzecim oraz pojazdom, plakaty, hasła wyborcze oraz własne urządzenia ogłoszeniowe należy umieszczać w taki
sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód i uszkodzenia ( np. powłoki antykorozyjnej słupów oświetleniowych), plakaty, hasła wyborcze oraz własne urządzenia ogłoszeniowe niewłaściwie zamocowane lub
zniszczone należy na bieżąco naprawić lub usunąć.

Przy ustawieniu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.Policja lub Straż Miejska jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Plakaty, hasła wyborcze, wraz z podkładami na których były umocowane należy usunąć wraz z mocowaniami, z opaskami na których były zamocowane. W ten sam sposób należy postąpić z własnymi urządzeniami ogłoszeniowymi postawionymi w celu prowadzenia kampanii wyborczej.

Prezydent Miasta postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

Załącznik :
1. wykaz latarni będących własnością Gminy Zabrze.