Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych

11.08.2011

„Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” – to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta.

Całkowita wartość projektu to 24 273 708,05 zł, zaś wysokość dofinansowania to 12 590 708,72 zł.
Projekt, realizowany na terenie Miasta Zabrze, składa się z trzech zadań:
– rewitalizacji nieużytkowanych wyrobisk na poziomie 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” przy ul. 3 Maja 93 wraz z ich wyposażeniem i dostosowaniem do pełnienia funkcji turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych wraz z wykonaniem systemu bezpieczeństwa,
– przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków „B” i „C”, zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na cele gastronomiczne i hotelarskie wraz z zakupem wyposażenia,
– termomodernizacji i adaptacji budynku „A” byłego internatu przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
Po zakończeniu procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (do których należy m.in. rewitalizacja wyżej opisanych obiektów) powstanie kompleks pełniący funkcję edukacyjną, sportową, turystyczną i kulturalną, a także gospodarczą i społeczną.
Beneficjentem projektu jest Miasto Zabrze. Partnerem i realizatorem Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”.