Obwieszczenia Wojewody Śląskiego

19.07.2011

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IF/XIII/5340/21/11 z dnia 18 lipca 2011 r.:

na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Arkadiusza Dunaszewskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn:

„Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej. Część „Zachód”
od km 5+320,00 do km 8+119,85, Odcinek G1”

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

Gmina Gliwice
Obręb Sośnica:
1117, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1175/1, 1209, 1210/2, 1216, 1217, 1218/2, 1219, 1222/2, 1227, 1230, 1235, 1237,1238/1, 1239, 1240, 1619, 1673, 1693, 1694, 1706, 1726, 2037, 2067, 2096

Obręb Ligota Zabrska:
346, 347, 348, 349, 350, 351, 381, 388, 391/1, 391/2, 392/2, 393/2, 394, 395, 396/3, 397, 400/3, 402, 403, 438/5, 438/6, 438/7, 439/3, 439/4, 439/5, 442, 444, 445, 446, 447, 452,453/1, 453/2, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460/1, 461/1, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467/1, 467/2,468/1, 468/2, 469/1, 470/1,471/1, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 476, 481, 482, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 484/3, 491, 501/1, 502, 641,

Obręb Łąki Kłodnickie:
273/2, 273/3, 273/4, 274/1, 278/1, 278/2, 279, 280, 281, 282, 283, 289/2, 291/1, 291/2, 560, 579/1, 579/2

W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się
z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 514, w godzinach pracy Urzędu tj. 730 – 1530 w terminie do dnia 19 sierpnia 2011r.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W myśl przepisu art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IF/XIII/5340/22/11 z dnia 18 lipca 2011 r.:

na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Arkadiusza Dunaszewskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn:

„Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej. Część „Zachód” od granicy z miastem Gliwice do węzła de Gaulle’a w Zabrzu od km 8+119,85 do km 11+075”

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

Gliwice
Obręb Sośnica: 1673, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1685, 1811, 1939,

Zabrze:
Obręb 203: 11/2, 53/5, 55/5
Obręb 205: 3,4,11/2, 13/2,
Obręb 206: 1,2,3,16/2, 17/2, 18/2,
Obręb 207: 5,6, 7/1, 15/2, 18/2, 22/2, 23/8, 25/8, 26/8,
Obręb Zabrze: 1336/55, 2092/55, 763/55, 269/63, 2091/63, 2090/63, 1246/63, 1238/63, 1231/63, 409/63, 1249/63, 1239/63, 1240/63, 1241/63, 3987/137, 5400/145

W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się
z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 514, w godzinach pracy Urzędu tj. 730 – 1530 w terminie do dnia 19 sierpnia 2011r.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W myśl przepisu art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.