Projekt wykonany rzeczowo i ekologicznie

13.07.2011

Jednostka Realizująca Projekt informuje, że umowa o dofinansowanie Projektu pn.„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”została uznana za wykonaną pod względem rzeczowym i ekologicznym.

11 lipca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie potwierdził, że umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” uznaje za wykonaną pod względem ekologicznym
i rzeczowym. Stanowisko NFOŚiGW zostało poprzedzone dokładną analizą zrealizowanego przedsięwzięcia pod względem rzeczowym, ekologicznym i finansowym, a także poparte stanowiskiem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, jak
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach. Zbiegło się to z przekazaniem do Komisji Europejskiej przez stronę polską, wniosku Zabrza o płatność końcową na kwotę 11 657 470, 20 EUR, a także z przekazaniem do Komisji Europejskiej Raportu Końcowego dla Projektu. Obecnie trwają czynności związanez zamknięciem Projektu i jego certyfikacją.

JRP, 41-800 Zabrze, ul. Targowa 2, tel. 32 277 62 80, e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl; http://www.fs.zabrze.pl