Otwarty nabór na partnerów – organizacje pozarządowe działające w obszarze bezdomności i zagrożenia bezdomnością

07.07.2011

Miasto Zabrze ubiegające się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 05.05.2011r. przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712)ogłasza otwarty nabór na partnerów – organizacje pozarządowe działające w obszarze bezdomności i zagrożenia bezdomnością w celu wspólnej realizacji pilotażowego projektu wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Zadanie 4 – „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB)”, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 

Głównym celem partnerstwa jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością poprzez wdrożenie w Zabrzu modelu kompleksowych usług dla osób bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności we wszystkich bądź wybranych obszarach tematycznych GSWB tj. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej; zdrowia; zatrudnienia i edukacji; pracy socjalnej; streetworkingu dla osób bezdomnych oraz partnerstw lokalnych.
 

Zawiązane partnerstwo lokalne (Miasto Zabrze oraz organizacja/-e pozarządowa/-e) będzie miało szansę wziąć udział w dwóch etapach realizacyjnych projektu:
1. W I etapie podmiotom wchodzącym w skład partnerstwa zostanie zapewnione bezpłatne wsparcie merytoryczne, które pozwoli na przygotowane diagnozy i planu wdrażania usług w zakresie bezdomności na terenie Miasta Zabrze.
2. W II etapie zostaną przekazane środki finansowe na realizację, wypracowanego przez podmioty wchodzące w skład partnerstwa, planu wdrażania usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie modelu GSWB.
 

Udział w projekcie będzie się odbywał na zasadach określonych w dokumentacji konkursowej zamieszczonej na stronie www.crzl.gov.pl.
 

Z wybranymi partnerami Miasto Zabrze podpisze list intencyjny, a w sytuacji zakwalifikowania się do konkursu zawrze umowę partnerską.
 

Udział w partnerstwie oraz realizacja projektu odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów winny być sporządzone na formularzu dostępnym poniżej.
 

Oferta musi być wypełniona w każdym punkcie i podpisana przez osoby do tego upoważnione.
 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. aktualny statut organizacji pozarządowej, który zawiera zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób bezdomnych i/lub zagrożonych bezdomnością lub inny dokument określający zakres działalności organizacji,
2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
4. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy list intencyjny będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego)
5. oświadczenie osoby reprezentującej organizację pozarządową, że organizacja nie jest powiązana w sposób osobowy pomiędzy członkami zarządu oraz brak jest powiązań kapitałowych z podmiotami będącymi partnerami realizującymi Zadanie nr 4 „Działania w zakresie standaryzacji z bezdomnymi. Opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, wskazanych w dokumentacji konkursowej – wymagany wzór zaświadczenia znajduje się na stronie www.crzl.gov.pl.
6. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
 

Przy wyborze partnera oceniane będą w szczególności:
1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2. dotychczasowa działalność podmiotu i jego osiągnięcia w pracy z osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością,
3. znajomość problematyki z zakresu bezdomności lub zagrożenia bezdomnością,
4. doświadczenie dotychczasowe w realizacji projektów skierowanych do ludzi bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością,
5. zasoby, którymi podmiot dysponuje: zdolności organizacyjne, kadra zarządzająca
i merytoryczna, potencjał techniczny i rzeczowy,
6. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2011r. o godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na udział w partnerstwie w celu realizacji projektu wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia
z Bezdomności”
 

Ofertę można złożyć osobiście pod adresem:
Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 276,
Sekretariat, p. 212 IIp., w godz. 7.30-15.30

lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
ul. Wolności 276, 41 – 800 Zabrze

Bez względu na sposób złożenia oferty liczyć się będzie data wpłynięcia do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. negocjowania warunków i zakresu realizacji zadania;
2. unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Dodatkowych informacji na temat naboru udzieli Pani Aleksandra Kaleta, tel. (32) 32 373 35 25 mail: akaleta@um.zabrze.pl lub Pani Anna Kochel, tel. (32) 373 33 65 mail: akochel@um.zabrze.pl