Rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie terenu w Zabrzu-Rokitnicy

29.06.2011

29 czerwca w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom konkursu pt.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DAWNEJ SZKÓŁKI OGRODNICZEJ SPAETHA W ZABRZU ROKITNICY”.

Konkurs został zorganizowany przy współpracy Miasta Zabrze z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wpłynęło 155 prac studentów II roku Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

– Podjęliście się państwo szczytnego zadania, stając się bogatszymi o nowe doświadczenia. Swoimi pracami udowodniliście, że jest to teren, który ma duży potencjał – mówiła podczas spotkania prezydent Zabrza.

16 czerwca na posiedzeiu Sądu Konkursowego w niejawnym głosowaniu wyłoniono 10 prac.
W tym nagrodzono nagrodami rzeczowymi 3 osoby:
I nagroda -Marta GRZESIK,
I Wyróżnienie -Piotr GNACEK,
II Wyróżnienie – Wojciech CENDRZAK.

Autorzy pozostałych 7 prac docenionych w konkursie:
1. Agnieszka SOCZYŃSKA
2. Izabela NIEMKOWSKA
3. Izabela BOROŃ
4. Marta DUDAŁA
5. Marcelina SZULIK
6. Maja ZWIERZ
7. Izabela ŁUSZCZKIEWICZ

Przedmiotem konkursu wymagającym opracowania był program użytkowy i rozwiązania formalne zagospodarowania terenu dawnej szkółki drzew i krzewów położonej przy ulicy Dr. Henryka Jordana w Zabrzu- Rokitnicy. Preferowaną funkcją dla terenu opracowania była funkcja ekologiczna związana z popularyzacją wiedzy przyrodniczej i podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców Zabrza i Śląska. Dodatkowymi funkcjami uwzględnionymi w projektach były funkcje: dydaktyczna, turystyczna i rekreacyjna.

W projektach zagospodarowaniu terenu szczególną uwagę zwrócono na unikatową wartość istniejącego na tym terenie drzewostanu, w nawiązaniu do wartości przyrodniczych (m.in. ustanowionych trzech pomników przyrody, doliny potoku Rokitnickiego i ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej „Gajdzikowe Górki” wyznaczonej w kompleksie leśnym przy granicy Zabrza Rokitnicy i Bytomia Miechowic) oraz wartości historycznych tej dzielnicy Zabrza (układu urbanistyczno-przestrzennego osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic: Szafarczyka, Medyków i Andersa, średniowiecznego gródka stożkowego przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Ofiar Katynia oraz założenia architektonicznego na terenie Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu).

Studenci II roku Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w zakresie merytorycznym konkursu na dwóch planszach w wymiarach 100 x 70 opracowali:
a) koncepcję powiązań obiektu z terenami przyległymi w skali 1:5000;
b) projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu szkółki wraz z wybranym fragmentem terenu w jej sąsiedztwie w skali 1:500;
c) detale rozwiązań szczegółowych, perspektywy, wizualizacje w skalach dostosowanych do rodzaju detalu;
d) oraz program funkcjonalno-przestrzenny obiektu oraz zestawienia tabelaryczne projektowanych kubatur i powierzchni funkcjonalnych.