Prezydent podpisał zmianę przepisów o ławnikach sądowych

31.05.2011

Informujemy, że zmianie uległy przepisy regulujące wybory ławników (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych). Ustawa ta została opublikowana 30 maja 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 109 poz. 627 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dotychczasowe przepisy straciły moc, a nowelizacja ich zasadniczo zmienia przepisy normujące wybór ławników sądowych.
Rady gmin, dopóki nie wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości regulujące sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników nie mogą podejmować żadnych czynności związanych z wyborami. Zmianie ulegnie też dotychczasowy wzór Karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miejskiej – tel. 32/ 271 15 79, 32/37-33-456.