Zabrze przestrzenią rozwoju

O zabezpieczeniu powodziowym

25.05.2011

Zeszłoroczna powódź wymaga nieustającego monitorowania postępów prac związanych z ochroną przeciwpowodziową w Zabrzu. Jej konsekwencje najdotkliwiej odczuli mieszkańcy dzielnicy Makoszowy.

W celu przybliżenia obecnej sytuacji w rejonie Kłodnicy, 24 maja w Urzędzie Miejskim zorganizowano spotkanie, w którym wzięli udział: Krzysztof Lewandowski, zastępca Prezydenta Zabrza, Krzysztof Kiełbiewski, dyrektor KWK „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu, Grzegorz Janecki, główny inżynier Miasta Zabrze, Krystyna Mika, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zabrzu, naczelnicy wydziałów ZKOL, ZN, IK i WE oraz przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach i Nadleśnictwa w Katowicach.
Kopalnia „Sośnica-Makoszowy”, zobligowana do zlikwidowania szkód i potencjalnych zagrożeń spowodowanych pracami wydobywczymi, podwyższa i uszczelnia wały wzdłuż Kłodnicy oraz modernizuje przepompownię przy ul. Legnickiej. Przedstawiciele Rady dzielnicy prosili o wyjaśnienia związane z rodzajem technologii przyjętej do wykonania tych prac. Poruszano również kwestię wytrzymałości naprawianych wałów. Pracownicy kopalni zapewnili o właściwej jakości wałów i budulca wykorzystywanego do prac, których zakończenie zaplanowano na 31 lipca.
Ponadto kopalnia zobowiązała się do zamontowania w wałach czujników piezometrycznych mierzących ich przesiąkliwość, co pozwoli na prowadzenie monitoringu nasączenia wodą wałów.
W trakcie spotkania przybliżono również stan budowy mostu drogowego nad Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej, dla którego dokumentacja powinna być gotowa do końca 2012 r. Jednocześnie dyrektor kopalni rozwiał obawy związane z demontażem mostu tymczasowego. Zostanie on dzierżawiony i utrzymany w dotychczasowym miejscu do czasu budowy nowego.
Poruszona została również kwestia zbiornika wód opadowych zlewni z terenu dzielnicy zwanego stawem „Bagier”. 9 lipca 2010 r. Gmina Zabrze wystąpiła z pismem o przekazanie w użytkowanie gminie nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jana Styki, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice, jako terenu przeznaczonego na cele przeciwdziałania powodzi.