Ewidencja obiektów noclegowych bez kategorii

17.05.2011

Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi.
 

Zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) przedsiębiorca przed podjęciem działalności obowiązany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Zabrza – zgodnie z art. 39 ww. ustawy.
 

Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek (plik do pobrania) o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim / pola biwakowego znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Zabrze.
Załączniki:
1. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelarskimi / pól biwakowych (załącznik nr 1 – plik do pobrania).
2. Opis obiektu (załącznik nr 2 – plik do pobrania).
3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
a) kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjny REGON, wydanego przez właściwy Urząd Statystyczny. b) Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Informacje na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Forma załatwienia
Wpis do ewidencji.
Przewidywany termin załatwienia
Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.
Informacje na temat trybu odwoławczego
Nie dotyczy.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Brak.
Podstawa prawna
1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).
Uwagi
1. Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Prezydent Miasta Zabrza. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
2. Dokumentację należy złożyć: − w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Prof. Zbigniewa Religi 1,  41-800 Zabrze, pokój 71, 72, 53.
3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu o następujących zmianach: − zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, − uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, − zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, − zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, − zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Dodatkowe informacje:
1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, pola biwakowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, rehabilitacyjne, itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.
3. Istnieje możliwość umieszczenia informacji o obiekcie w bazie noclegowej miasta Zabrze na stronie internetowej, pod warunkiem, że wnioskodawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku.