Rodzinne zawody rowerowe na otwarcie zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej

13.05.2011

11 czerwca o godz. 9.00 na zabrzańskich odcinkach Z1 i Z2 DTŚ rozpoczną się Rodzinne zawody rowerowe.
 

Oświadczenie oraz formularz zgłoszeniowy na http://www.um.zabrze.pl/node/7009

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka – Szulik.
Organizatorzy: Miasto Zabrze, Klub Sportowy AZS AWF Katowice, DTŚ S. A., MOSiR Zabrze
Partner: Firma Budimex – Dromex S. A., Drogowa Trasa Średnicowa, Rada Dzielnicy Centrum – Południe.
Cel imprezy: popularyzacja aktywnego wypoczynku, promocja sportu amatorskiego, połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą, promocja miasta, promocja nowej trasy komunikacyjnej.
Termin i miejsce: 11 czerwiec 2011 godz. 9°° – 11 °°, zabrzańskie odcinki Z1 i Z2 DTŚ (wjazd naprzeciwko Lidla).

CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
1. Przejazd będący szosową imprezą rowerową odbywają się w formule amatorskiej i rekreacyjnej.
2. Przebieg imprezy zakłada przejazd wszystkich uczestników zabrzańskim odcinkiem DTŚ.
3. Formuła imprezy jest otwarta tzn. do udziału nie jest wymagana przynależność klubowa czy też licencja kolarska. Może w niej bezpłatnie wziąć udział każdy miłośnik roweru.
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich startują oni pod bezpośrednią opieką oraz na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
5. Uczestnik, który wystartuje, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.
5. Długość trasy przejazdy wynosi ok. 4 kilometrów.
6. Czas trwania przejazdu zostanie ustalony podczas odprawy technicznej przez Sędziego Głównego na pół godziny przed startem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Obowiązkiem uczestnika przejazdu jest:
a) Przesłanie lub złożenie zgłoszenia u organizatora przed planowaną datą imprezy lub w biurze zawodów na godzinę przed planowanym startem.
Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: informacja@um.zabrze.pl lub dostarczyć do Punktu Informacji o Mieście w Zabrzu,
przy ulicy Powstańców Śl. 2/1. od pon.-pt. 10⁰⁰-18⁰⁰, sob. 10⁰⁰-14⁰⁰.
b) Złożenie w biurze imprezy, najpóźniej na godzinę przed planowany startem, oświadczenia dorosłego zawodnika o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa
w przejeździe oraz oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa w imprezie.
c) Odbioru w biurze imprezy numeru startowego. Stawienie się na technicznie sprawnym rowerze (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie lub spalinowo) na odprawę techniczną na pół godziny przed planowanym startem.
d) Przymocowanie numeru startowego do roweru, na froncie do kierownicy, uprzednio otrzymanego
w Biurze Imprezy.
2. Prawo do startu w imprezie mają osoby:
– które ukończyły 18 lat,
– poniżej 18 lat, pod bezpośrednią opieką oraz za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, na karcie zgłoszeniowej i oświadczeniu o stanie zdrowia.
3. W przjeździe mogą uczestniczyć całe rodziny (dziadkowie, rodzice, dzieci), części rodzin lub uczestnicy indywidualni.
4. Każdy uczestnik bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność.

KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja indywidualna:
Klasyfikacja prowadzona będzie w dwóch indywidualnych kategoriach:
– najmłodszy zawodnik/zawodniczka,
– najstarszy zawodnik/zawodniczka.
2. Klasyfikacja drużynowa:
Klasyfikacja prowadzona będzie w jednej kategorii drużynowej:
– najliczniejsza rodzina.
3. Przy ustaleniu członków danej rodziny uwzględnione zostanie jedynie pokrewieństwo w linii prostej (pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, dzieci, prawnuki etc. oraz aktualni małżonkowie ww. wymienionych).
4. Drużyny rodzinne posiadają prawo do własnej nazwy, którą należy podać w trakcie rejestracji lub w Biurze Imprezy. Nazwa drużyny powinna zawierać nazwisko członków rodziny (np. „Kowalscy z Rokitnicy”, „Nowaki po szychcie” etc.).
5. Rodziny są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w imprezie wystartuje i ukończy je minimum
3 uczestników/uczestniczek z danej rodziny.
6. W przypadku równej liczby członków rodziny startujących drużyn wygrywa ta której suma lat wieku wszystkich uczestników jest wyższa.
7. Aby zostać sklasyfikowanym w imprezie, uczestnik musi pokonać 100% dystansu w czasie określonym przed Sędziego Głównego podczas odprawy technicznej.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Przejazd prowadził będzie Pilot na rowerze.
2. Zawodnikom nie wolno wyprzedzać pilota pod karę dyskwalifikacji.
3. W trakcie przejazdu uczestnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
W przypadku, gdy uczestnik zjedzie z trasy pozbawiony zostaje statusu uczestnika przejazdu.
4. Uczestnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego przejazdu oraz nie utrudniać innym uczestnikom jazdy na trasie.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Sędziów oraz Organizatorów, a także do przestrzegania wszelkich zasad niniejszego regulaminu.
6. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w imprezie w trakcie jej trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt Obsłudze Technicznej zawodów, Sędziom Trasy lub Organizatorom oraz w Biurze Zawodów.
7. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy przejazdu. Zaśmiecanie trasy przejazdu karane będzie dyskwalifikacją.
8. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie imprezy.
9. Uczestnikowi nie wolno przyjmować alkoholu lub innych środków odurzających. Wszelkie podejrzenie o znajdowaniu się uczestnika w stanie wskazującym na spożycie ww. substancji karane będzie natychmiastową dyskwalifikacją, niedopuszczeniem do przejazdu lub usunięciem z trasy i miasteczka imprezy.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Trzy najliczniejsze rodziny, troje najstarszych uczestników i troje najmłodszych uczestników otrzyma nagrody rzeczowe.
2. Każdy uczestnik, który ukończy wyścig otrzyma pamiątkowy medal.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
2. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane niefrasobliwością kibiców.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w trakcie trwania imprezy.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatorów w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą.
7. Start w imprezie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
8. Organizator zastrzega prawo do ewentualnych zmian w regulaminie, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje uczestników imprezy.