IX Sesja Rady Miejskiej

09.05.2011

16 maja o godz. 14.00 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 16 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2011 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011-2024,
3) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,
4) wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Stadion w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
5) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Nad Kanałem na rzecz Izby Wytrzeźwień w Zabrzu,
8) zmiany uchwały Nr LVII/743/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli publicznych oraz Miejskiej Bursy Szkolnej, prowadzonych przez Miasto Zabrze, w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe,
9) likwidacji publicznego technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
10) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
11) przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zabrze,
12) ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu,
13) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
14) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu,
15) przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt obejmującego sterylizacją i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów kotów z terenu Miasta Zabrze,
16) powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Zabrzu do składu Stypendialnego Komisji Rekomendacyjnej rozpatrującej wnioski o stypendia dla uczniów i studentów na rok szkolny/akademicki 2011/2012.