Zabrze przestrzenią rozwoju

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2011 roku

29.04.2011

Zarządzenie Nr 267/KS/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.04.2011w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2011 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536) zarządzam:

1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2011 roku, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.

3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 267/KS/2011 z dnia 28.04.2011 Prezydenta Miasta Zabrze.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2011 roku.

§ 1
1. Prezydent miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2011 roku w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, lekka atletyka, boks, szachy, alpinizm i akrobatyka sportowa.
2. Celem konkursu jest wsparcie lub powierzenie uprawnionym podmiotom (wyłonionym
w konkursie) realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej, umożliwiających dzieciom i młodzieży powszechny dostęp i uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej.

§ 2
Zadanie obejmuje szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, realizowane w szczególności poprzez:
– organizowanie i prowadzenie zajęć treningowych;
– organizowanie obozów i zgrupowań sportowych;
– organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie okręgowe i krajowe związki sportowe);
– udział w innych zawodach i turniejach sportowych;
– bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania.

§ 3
Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
1. Organizacje pozarządowe.
2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4
Na realizację zadań określonych w § 1 przeznacza się dotacje w łącznej kwocie 151.839,00 zł. Na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2011 roku przeznaczono ogółem kwotę 1.800.000,00 zł. Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano w 2010 roku dotacje w kwocie 1.663.428,00 zł, a w 2009 roku dotacje w kwocie 1.582.000,00 zł.

§ 5
Zasady przyznawania dotacji:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w terminie do 21 dni od daty jego ogłoszenia do sekretariatu Wydziału Kultury i Sportu UM Zabrze na adres: ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do UM w Zabrzu). Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 

2. Do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów).
b) aktualny statut oferenta;
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (w tym: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za poprzedni rok;
d) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
f) oświadczenie oferenta, że nie podlega on wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241);
g) aktualne wykazy:
– wykaz wszystkich zawodników biorących udział w zadaniu zawierający: imię i nazwisko zawodnika, miejsce zamieszkania, rok urodzenia, kategorię wiekową. Zestawienie powinno być potwierdzone podpisem zawodnika (w przypadku dzieci podpisem rodzica/opiekuna prawnego) oraz osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu;
– wykaz zawodników zgłoszonych do rozgrywek (innych form rywalizacji) prowadzonych przez właściwy związek sportowy (wykaz ten należy potwierdzić w związku sportowym). Należy określić nazwę rozgrywek oraz liczbę zgłoszonych zawodników/drużyn;
h) ramowy plan zajęć szkoleniowych wraz z zawodami na 2011 rok;
i) inne dokumenty ważne dla przedstawionej oferty.
 

3. Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko:
– zadania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych;
– zadania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży – mieszkańców Zabrza;
 

4. Nie będą rozpatrywane oferty: niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 

6. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a) merytoryczne – zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego przedsięwzięcia, jego zbieżność z celami zadania, osiągnięcia sportowe (oceniane w skali: 0-5);
b) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na działania realizowane w ramach zadania (oceniane w skali: 0-3);
c) promocyjne – promocja miasta przez sport, promocja zabrzańskich sportowców – w zależności od zasięgu oddziaływania: regionalnie, na terenie Polski lub za granicami Polski (oceniane w skali: 0-3);
d) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania: ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udziału środków własnych oraz z innych źródeł finansowania (oceniane w skali: 0-5);
e) organizacyjne – możliwość realizacji zadania, zasoby kadrowe (kwalifikacje i uprawnienia kadry realizującej zadanie, świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków), rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji oferowanego zadania, jakość wykonania zadania (oceniane w skali: 0-5);
f) analiza rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia środków przyznanych na realizację zadań w latach ubiegłych (oceniane w skali: 0-3).
7. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 13.
9. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu ich składania.
§ 6
1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje prezydent miasta Zabrze na podstawie opinii komisji konkursowej.
2. Skład komisji oraz regulamin jej pracy określa ustala prezydent miasta w drodze
zarządzenia.
3. Decyzja prezydenta miasta jest ostateczna.
4. Prezydent miasta zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
5. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy, z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6,
poz. 25)
 

7. Zadania zgłoszone do konkursu ofert powinny być realizowane w okresie
od 06 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 

8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia, po zakończeniu realizacji zadania, szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25)
 

9. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Sportu UM Zabrze (tel. 32-373-34-14, 32-373-34-40).

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, organ administracji publicznej powierza
lub wspiera realizację w/w zadań (art. 11 ust. 2 powołanej ustawy).