Dofinansowania dla Zabrza

08.04.2011

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu 11 projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zgłoszonych przez śląskie miasta w ramach Poddziałania 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta". Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazł się również projekt z Zabrza.
 

O dofinansowanie ubiegały się łącznie 64 wnioski, z których 52 otrzymały pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną. Ograniczone środki finansowe uniemożliwiły jednak przyznanie dofinansowania wszystkim projektom, dlatego 41 spośród nich znalazło się na liście rezerwowej.
Dofinansowanie dla Zabrza umożliwi realizację projektu, którego celem jest odnowa i adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, oświatowe, gospodarcze i społeczne obiektów poprzemysłowych, które są zlokalizowane przy ul. 3 Maja 91 i 93 (tereny Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”). Zaplanowane prace obejmują rewitalizację poziomów 170 m i 320 wraz z ich wyposażeniem i dostosowaniem do pełnienia funkcji turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Ponadto w ramach projektu przewidziano przebudowę istniejących budynków poprzemysłowych na cele gastronomiczne i hotelarskie (wraz z zakupem wyposażenia). Zaplanowana również została termomodernizacja oraz adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Całkowity koszt tej inwestycji to 24 273 708,05 zł. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 12 590 708,72 zł.