VIII Sesja Rady Miejskiej

05.04.2011

11 kwietnia o godz. 14.00 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się kolejna Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 16 projektów uchwał w następujących sprawach:

1. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2011 rok,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011–2024,
3. przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze,
4. zmiany Uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze, z późniejszymi zmianami,
5. zmiany Uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze, z późniejszymi zmianami,
6. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze
7. udzielenia dotacji z budżetu miasta Zabrze na rok 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,
8. utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej",
9. nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej",
10. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze,
11. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,
12. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu za rok 2010,
13. wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze przez Akademię Umiejętności Zawodowych, ul. Roosevelta 120, 41-800 Zabrze,
14. przekazania skargi na Uchwałę Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.02.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości dokonanej przez Gminę Miejską Zabrze na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, obecnie: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
15. skargi Pana Łukasza Urbańczyka na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,
16. uchwalenia Kodeksu Etyki radnych Rady Miejskiej w Zabrzu.