INICJATYWA JESSICA – REALIZACJA PROJEKTÓW MIEJSKICH

31.03.2011

Inicjatywa JESSICA jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez EBI, Komisję Europejską oraz Bank Rozwoju Rady Europy, która pozwala Państwom Członkowskim i regionom Unii Europejskiej na wykorzystanie cześci środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty miejskie stanowiace cześć zintegrowanych planów zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
 

Środki finansowe na wdrażanie mechanizmu w Województwie Śląskim, w wysokosci 60 milionów euro, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013r.,
Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja -JESSICA.

Osoby/podmioty z terenów miasta, które zamieściły swoje projekty w Lokalnym Programie Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007- 2015r., zainteresowane realizacją projektów miejskich przy wykorzystaniu zwrotnych instrumentów finansowych
oferowanych przez INICJATYWĘ JESSICA mogą zapoznać się z inicjatywą na www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1+1292925897 i jessica@tpa-horwath.pl.