Zabrze przestrzenią rozwoju

Dyskusja publiczna nad projektem

16.03.2011

Dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze.

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta przypomina, iż na podstawie Obwieszczenia Prezydenta Miasta z dnia 24 stycznia 20011 roku, w dniu 17 marca 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 (sala nr: 207, 2 piętro) o godzinie 13.00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze.
 

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do wglądu w pomieszczeniach Zespołu Planowania Przestrzennego, ul. Piastowska 11 (pok. nr 1-3, 1 piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00 do dnia 25 marca.
 

Przypominamy również, iż osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski do wyłożonych dokumentów.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zabrze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011 roku włącznie.