Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze

03.02.2011

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta informuje, iż w dniach od 14 lutego do 25 marca 2011 roku w pomieszczeniach Zespołu Planowania Przestrzennego, ul. Piastowska 11 (pok. nr 1-3, 1 piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Odpowiadając na wnioski mieszkańców informujemy, iż w piątki tj. w dniach 18 i 25 lutego oraz 4 i 11 marca zostaną przedłużone godziny udostępnienia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze.
W wymienionych dniach projekt studium będzie dostępny w pomieszczeniach Zespołu Planowania Przestrzennego, ul. Piastowska 11 (pok. 1-3, I piętro) w godzinach od 9.00 do 17.00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-nej mogą wnosić uwagi i wnioski do wyłożonych dokumentów.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zabrze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011 roku włącznie.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2011 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7 (sala nr: 207, 2 piętro) o godzinie 13.00.