Zakończenie kadencji Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Zabrzu

07.01.2011

W dniu 31 grudnia 2010 roku zakończyła się kadencja Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektoniczna w Zabrzu. Komisja jest powoływana na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym i jest organem doradczym prezydenta miasta w sprawach planowania przestrzennego. Do najważniejszych zadań komisji należy opiniowanie projektów studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.

Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pracowała w składzie:

mgr inż. arch. Marek Tomaszewski – przewodniczący komisji – w latach 2002 – 2010 Przewodniczący Rady Okręgowej Izby Urbanistów, obecnie członek Rady Okręgowej Izby Urbanistów siedzibą w Katowicach, były wiceprezydent miasta Katowice, członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, rekomendowany do pracy w komisji przez Towarzystwo Urbanistów Polskich;

mgr inż. arch. Pani Elżbieta Grzelak – kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Częstochowie, członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, rekomendowana do pracy w komisji przez Okręgową Izbę Urbanistów;

dr inż. arch. Krzysztof Kafka – pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, obecny Przewodniczący Rady okręgowej Izby Urbanistów, były długoletni Architekt Miejski w Strzelcach Opolskich, rekomendowany do pracy w komisji przez Okręgową Izbę Urbanistów;

dr inż. arch. Tadeusz Kmieć – w latach 2006 – 2009 Prezes oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, były pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, rekomendowany do pracy w komisji przez Towarzystwo Urbanistów Polskich;

Miejski Konserwator Zabytków w Zabrzu – mgr Urszula Pawłowska; mgr inż. arch. Elżbieta Jankowska – Nowacka – z-ca przewodniczącego komisji i mgr inż. arch. Katarzyna Gorzałczyńska – sekretarz komisji.

Pani Prezydent Małgorzata Mańka – Szulik podziękowała członkom komisji za ich pracę na rzecz Zabrza.