Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie krajoznawstwa w tym upowszechniania turystyki w 2011 roku

05.01.2011

Zarządzenie Nr 1/WPT/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 04.01.2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa w tym upowszechniania turystyki w 2011r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. NR 96, poz.873 z późn. zm.)

zarządzam:

1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa w tym upowszechnianie turystyki w 2011 r., którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Treść ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.

3.Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Turystyki.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej powierza lub wspiera realizację w/w zadań (art. 11 ust. 2 powołanej ustawy)

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 1/WPT/2011
Prezydenta Miasta Zabrze
Z dnia 04.01.2011r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie

publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa w tym upowszechniania turystyki w 2011r.
§ 1
1.Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa w tym upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
2.Celem konkursu jest powierzenie lub wsparcie realizacji zadań uprawnionym podmiotom (wyłonionym w konkursie), realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
§ 2
Zakres zadania
1. Organizowanie imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych.
2. Organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
3. Organizowanie konkursów krajoznawczych, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
4. Upowszechnianie walorów turystycznych miasta Zabrze w kraju i regionie.
5. Organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce turystycznej.
§ 3
Statutowo działające w obszarze krajoznawstwa i turystyki:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003 nr 96. 873 z późn. zm)
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
§ 4
Kryteria oceny :
Merytoryczne – znaczenie lub zasięg projektu, zgodność merytoryczna projektu z prowadzonymi zadaniami, atrakcyjność treści i forma przekazu (oceniane w skali: 0-10)
Społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (oceniane w skali: 0-10)
Finansowe – zasadność przedstawionych w projekcie kosztów, wysokość deklarowanych środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł rzetelność sporządzenia budżetu (oceniane w skali 0-5)
Organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe niezbędne do realizacji zadania, dotychczasowa aktywność wnioskodawcy w sferze krajoznawstwa i turystyki, ( oceniane w skali 0-2)
Analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań realizowanych w ubiegłych latach (oceniana w skali: 0-10)
Promocyjne – forma promocji miasta Zabrze, sposób i zasięg przy promowania przedsięwzięcia (oceniane w skali 0-3)

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniającą oferentów do otrzymania dotacji wynosi 25 punktów maksymalna 40 punktów.

§ 5
1. Na realizację zadania publicznego przeznacza się w 2011 roku dotację w kwocie 50 000 złotych.
2. Na realizację zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechnianie turystyki przekazano w 2009r. dotację w kwocie 33 000zł, a w roku 2010r. 40 000zł.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przysłanie w terminie do 27 stycznia 2011r.oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U.2005, nr 264, poz. 2207) w pokoju 519 Wydział Promocji i Turystyki UM Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do UM w Zabrzu).
4. Do oferty należy dołączyć:
• aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedni rok,
• umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt V.1. partnera),
• oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty,
• oświadczenie oferenta, że nie podlega on wykluczeniu prawa do otrzymania dotacji zgodnie z art. 145 ust 6 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: (Dz. U . 2005, nr 249,poz 2104),
• statut organizacji,
• oświadczenie o posiadaniu numeru kota bankowego,
• wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone, „za zgodność z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia oraz podpis osób, które są upoważnione do reprezentowania powyższych podmiotów, zgodnie z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
5. Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania zrealizowane na rzecz mieszkańców Zabrza, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
6. Nie będą rozpatrywane oferty: niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu ich
składania.
§ 6

1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Zabrze na podstawie opinii komisji
konkursowej.
2. Skład komisji oraz regulamin jej pracy ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
3. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.
4. Prezydent Miasta zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
5. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia
umowy jest korekta kosztorysu projektu.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy, z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).
7. Zadania zgłoszone do konkursu ofert muszą być realizowane w okresie od
1marca 2011 roku do 15 grudnia 2011 roku.
8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia, po zakończeniu realizacji zadania, szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).
9. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Promocji i Turystyki UM Zabrze (tel. 032-373-3520, 032-373-3519).