Otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 r

29.12.2010

Zarządzenie Nr 51 /KS/10 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.12.2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

zarządzam

1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej UM Zabrze oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.

3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51 /KS/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.12.2010 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku.

§1

Prezydent miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

§2

Zakres zadania.
1. Realizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu i rozbudzaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Zabrza.
2. Realizacja przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki.
3. Realizacja zadań, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz postaci wybitnych Zabrzan.
4. Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej.
5. Realizacja projektów, promujących osiągnięcia Zabrza w dziedzinie kultury w regionie, kraju i poza jego granicami.
6. Realizacja projektów z dziedziny kultury, których celem jest promowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Zabrza i regionu.
7. Realizacja projektów z dziedziny kultury związanych z Przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej.
8. Realizacja projektów z dziedziny kultury związanych z ustanowionym uchwałą Sejmu RP Rokiem Czesława Miłosza.
9. Realizacja projektów, których celem jest integracja mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie miasta oraz promocja ich kultury.

§3

Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
1. Organizacje pozarządowe;
2. Podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

§4

Na realizację zadania określonego w §1 przeznacza się w 2011 r. dotacje w łącznej kwocie 100.000, zł* (słownie: sto tysięcy złotych), po 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na każde półrocze.
*Kwota określona na podstawie projektu budżetu. Może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2011 r. przez Radę Miejską w Zabrzu.

Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano w 2010 r. dotacje w kwocie 100.000 zł.

§5
Zasady przyznawania dotacji.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w formie pisemnej
w terminie do dnia 21 stycznia 2011 r. na I półrocze i do dnia 10 czerwca 2011 r.
na II półrocze oferty wraz z załącznikami, zgodnej ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264 poz. 2207 z 2005r).do sekretariatu Wydział Kultury i Sportu UM Zabrze
na adres: ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze.
W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Zabrzu.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (ważny 6 miesięcy)
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących;
b) aktualny statut oferenta;
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedni rok;
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie
w pkt V.1. partnera);
e) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
f) oświadczenie oferenta, że nie podlega on wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji,
o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).
3. Dofinansowanie zostanie przeznaczone tylko na zadania, które realizowane będą na rzecz miasta Zabrze lub jego mieszkańców.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
5. Nie będą rozpatrywane oferty: niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone
po terminie.
6. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:
a) merytoryczne – wpływ realizacji zadania na wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta, nowatorstwo pod względem tematyki lub sposobu realizacji zadania, cykliczność zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania (oceniane w skali: 0-5);
b) społeczne – krąg odbiorców lub uczestników zadania, udział w realizacji zadania osób niepełnosprawnych lub mniejszości narodowych i etnicznych, udział partnerów, wolontariuszy, miejsce realizacji zadania oraz zasięg działań podejmowanych przy jego realizacji, (oceniane w skali: 0-5);
c) promocyjne – znaczenie realizacji zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury
i dziedzictwa kulturalnego miasta Zabrza oraz osiągnięć artystycznych jego mieszkańców, stowarzyszeń oraz placówek i instytucji kultury w regionie, kraju i poza jego granicami (oceniane w skali: 0-5);
d) finansowe – rzetelność przedłożonego planu rzeczowo – finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów
i celów, źródła finansowania, odpłatny i nieodpłatny zakres realizacji zadania, udział środków własnych oferenta (oceniane w skali: 0-5);
e) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, rzetelność
i realność przedstawionego harmonogramu działań, doświadczenie w realizacji zgłoszonego zadania (oceniane w skali: 0-5);
f) prawidłowość i terminowość rozliczenia zadań realizowanych w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-1).
7. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 14.
8. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.
9. Warunkiem przyznania dofinansowania jest zawarcie stosownej umowy, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.
§6
Postanowienia końcowe.

1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od upływu terminu ich składania.
2. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Prezydent Miasta, po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.
3. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
4. Decyzja Prezydenta jest ostateczna.
5. Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
6. W przypadku przyznania dofinansowania w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty.
7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264 poz. 2207).
9. Zadania zgłoszone do konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2011 roku.
10. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia, po zakończeniu realizacji zadania, szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264 poz. 2207).
11. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Sportu UM w Zabrzu (tel. 32/373-34-14, 32/ 373-34-40).

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej powierza lub wspiera realizację
w/w zadań (art. 11 ust. 2 powołanej ustawy).