Projekt "Zabrze miastem turystyki poprzemysłowej"

13.12.2010

"Zabrze miastem turystyki poprzemysłowej" to projekt zajęć pozalekcyjnych przeznaczony dla dzieci i młodzieży, obejmujący działania plastyczne, literackie i turystyczne.

Cele:
Edukacja regionalna i popularyzacja ciekawych miejsc w Zabrzu
Wykorzystanie prac dzieci w celu promowania miasta
Doskonalenie umiejętności i rozwijanie talentów artystycznych i literackich

Efekty projektu:
Poznanie przez dzieci i młodzież zabytków poprzemysłowych swojego miasta
Uwrażliwienie na sztukę
Pobudzanie do działań artystycznych
Rozwijanie uzdolnień
Korzystanie z różnych dóbr kultury
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru (tolerancja, życzliwość, ciekawość świata)

Nowatorstwo projektu:
Projekt obejmuje dwa cykliczne konkursy: „Zabrze – moje miasto” – konkurs plastyczny, konkurs literacki „Układanka – rymowanka”, wycieczki szlakiem zabrzańskich zabytków poprzemysłowych, wystawy pokonkursowe oraz opracowanie i wydanie folderu promującego miasto zawierającego nagrodzone prace plastyczne i literackie uczestników.
Stosowanie różnych metod i form pracy.

Metody pracy:
Wycieczki, zwiedzanie miejsc poprzemysłowych
Korzystanie z Internetu i komputera
Zajęcia plastyczne
Zabawa słowem, wykorzystywanie słownika

Projekt składa się z trzech części.

I. Część turystyczna:

W ramach projektu organizowane będą wycieczki do miejsc związanych z turystyką poprzemysłową w Zabrzu. Prosimy o zgłaszanie chętnych dzieci do 7 stycznia 2011r
w sekretariacie Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr3 w Zabrzu ul. Opolska 29, tel. 32 271 54 45.
e-mail: opp3zabrze@wp.pl .Termin wycieczek zostanie podany w późniejszym czasie.

 II. Część plastyczna:

XXI Konkurs Plastyczny z cyklu „Zabrze – moje miasto”
Pod hasłem Zabrze miastem turystyki poprzemysłowej

Technika i forma wykonywanych prac dowolna z wyłączeniem form przestrzennych, collage, prac komputerowych. Rozmiar prac nie większy ni format A3.
Prace niezgodne z tematem oraz prace zbiorowe nie będą oceniane.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom.

Nadesłane prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
Dzieci w wieku przedszkolnym
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
Uczniowie klas IV-VI
Uczniowie klas gimnazjalnych
Młodzież szkół ponadgimnazjalnych
Prace powinny być opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły lub placówki, opiekun: e-mail lub tel.)

Za najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.
Termin składania prac do 18 lutego 2011r. w godz. 9.00-18.00 na adres:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr3 w Zabrzu ul. Opolska 29.
Wystawa prac, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w terminie i miejscu wyznaczonym w późniejszym czasie.

III. Część literacka:

IX edycja konkursu literackiego „Rymowanka – układanka”
Pod hasłem Zabrze miastem turystyki poprzemysłowej – rymowanka – zachwalanka

Uczestnicy:
-uczniowie klas I-IV

Warunki konkursu:
Dzieci samodzielnie układają krótkie rymowanki
Piszą je wyraźnie, własnym pismem odręcznym
Ilość prac jest nieograniczona
Prace powinny być opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły lub placówki, opiekun: e-mail lub tel.)

Ewaluacja konkursu:
Wspólne spotkanie z laureatami najładniejszych rymowanek, rozdanie nagród i dyplomów
Wydanie folderu z nagrodzonymi rymowankami i pracami plastycznymi
Opublikowanie rymowanek w prasie i Internecie

Termin nadsyłania prac do 18 lutego 2011r. w godz. 9.00-18.00 na adres:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu ul. Opolska 29, tel. 32 271 54 45

Podsumowanie projektu odbędzie się w marcu 2011 roku.
Organizatorzy:
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3
Nauczyciele instruktorzy: Mirosława Ordysińska, Małgorzata Pacholczak, Katarzyna Ciszewska