„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”

19.11.2010

19 listopada, w oczyszczalni ścieków „Śródmieście” w Zabrzu podpisano umowę na realizację Projektu „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.
– Gratuluję mieszkańcom Zabrza, że mają możliwość korzystania z środków unijnych, dzięki nim w Zabrzu rozpoczynamy II etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej, jest to ogromna i znacząca inwestycja nie tylko w skali miasta ale i kraju- podkreślała Małgorzata Skucha, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

– Z ogromną radością przystępujemy do realizacji II etapu projektu. Mamy świadomość utrudnień, z jakimi borykali się mieszkańcy i jakie jeszcze ich czekają, ale są rzeczy, które trzeba zrobić, by myśleć o dalszym intensywnym rozwoju. To dla nas ogromne wyzwanie, ale sprostamy mu – mówiła Małgorzta Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”

Blisko cztery lata (2007÷2010) trwały przygotowania do realizacji Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.
Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia została złożona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Małgorzatę Mańkę-Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze w dniu 7 marca 2007 roku. Wniosek o dofinansowanie złożony w III Konkursie zamkniętym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny (formalną, merytoryczną I stopnia, merytoryczną II stopnia, weryfikację JASPERS). Udało się.
Uzgodniona została treść Umowy o dofinansowanie i wyznaczony został termin na jej podpisanie – 19 listopada 2010 roku. Ze strony Gminy Zabrze Umowa zostanie podpisana przez Małgorzatę Mańkę-Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze a ze strony NFOŚiGW przez Małgorzatę Skuchę, Zastępcę Prezesa Zarządu.

Zakres rzeczowy Projektu będzie obejmował: budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków ok. 69 km, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej ok. 68 km oraz wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.
Planowany koszt całkowity Projektu wynosi ok. 322 mln PLN, a planowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 225 mln PLN.
Prace w terenie powinny się rozpocząć na wiosnę przyszłego roku.
Projekt obejmuje dzielnice: Pawłów, Zaborze; Osiedle Borsig w Biskupicach, Osiedle Piasek w Makoszowach i część Mikulczyc oraz Osiedle Wyzwolenia. Wykonana zostanie hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.
W ramach projektu realizowanych będzie 8 kontraktów na roboty i 3 kontrakty na usługi.
Ze względu na formalne kryteria wyboru projektów z zakresu gospodarki ściekowej do dofinansowania, w okresie programowania 2007 – 2013, ponad 50% kosztów całkowitych projektu musi dotyczyć kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. W związku
z powyższym, konieczne było całkowite wyłączenie z projektu wymiany sieci wodociągowej
i przebudowy dróg. Realizacja tego zakresu nie zostanie jednak zaniechana – zakres rzeczowy zostanie wykonany łącznie z zakresem objętym dofinansowaniem. Wymiana sieci wodociągowej (31 km) oraz budowa dróg będzie realizowana ze środków własnych Gminy Zabrze i ZPWiK Sp. z o.o. Koszt szacuje się na ok. 91 mln PLN.
Całość przedsięwzięcia to 413 mln PLN. Dla przypomnienia, I Etap Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” zamknął się kwotą 574 mln PLN. Razem to 987 mln PLN.

 

Jednostka Realizująca Projekt, 41-800 Zabrze, ul. Targowa 2,
Tel. 32 277 62 80, 32 277 62 94
jrp@wodociagi.zabrze.pl; http://www.fs.zabrze.pl