Zabrze przestrzenią rozwoju

Sesja Rady Miejskiej

07.09.2010

13 września o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 14 projektów uchwał w sprawach:

 

1) aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Zabrze,
2) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2010 rok,
3) przystąpienia do spółki SIGMA Biuro Windykacji i Konsultingu Sp. z o.o. w związku z dziedziczeniem udziałów przez Gminę Zabrze,
4) ustalenia zasad podwyższania kapitału zakładowego spółki gminnej Stadion w Zabrzu Sp z o.o.,
5) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału spółki Stadion w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanych,
6) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału spółki Stadion w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci dokumentacji projektowej modernizacji Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla,
7) przystąpienia do realizacji projektu „Sukcesem szkoły sukces absolwentów” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny,
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Ks. Pawła Stalmacha 9 na rzecz Straży Miejskiej w Zabrzu,
9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustaleń dotyczących przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych Drogowej Trasy Średnicowej i terenów położonych w Zabrzu – Zaborzu” na terenie oznaczonym symbolem 17 M,
10) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Osiedla Słoneczna Dolina w Zabrzu,
11) trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zabrzańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
12) określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
13) zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze w szkole prowadzonej przez Miasto Zabrze,
14) zmiany uchwały nr XXII/206/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 09.02.2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.