OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

13.08.2010

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla następujących projektów dokumentów:
1. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zabrze na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”.,
2. „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zabrze na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”.

 

Z projektami w/w dokumentów oraz dokumentem pn.: „Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zabrze na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek
w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl) w zakładce obwieszczenia i informacje.

Organem właściwym do opracowania w/w dokumentów jest Prezydent Miasta Zabrze, natomiast organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowej sprawie, jest:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice),
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach (ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice).

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone m.in.:
 w formie pisemnej – w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286 lub Wydziale Ekologii tut. Urzędu (ul. Wolności 286, II piętro, pok. 209),
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat_we@.um.zabrze.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zabrze.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl),
w lokalnej prasie.