REWITALIZACJA – "duże miasta" – konkurs – nabór wniosków do 17 sierpnia!

12.08.2010

Informujemy,że wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Ślaskiego na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja-" duże miasta" Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast RPO WSL na lata 2007-2013 przyjmowane będą do 17.08.2010 roku w godzinach od 7.30 do 15. 30.

Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, parter sektor C (Punkt Informacyjny).
 

Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego pod adresem http:// www.rpo.silesia-region.pl

Informujemy,że Uchwała Nr L/690/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie aktualizacji " Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015roku " – druga edycja wraz z załącznikiem, jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zabrze www.zabrze.magistrat.pl ( Urząd Miejski, Plany i Strategie Urzędu Miejskiego, Dokumenty Strategiczne)

Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik PM ds.Rewitalizacji tel. (32) 37-33-580.