Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich

05.07.2010

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony różnych instytucji i prywatnych podmiotów możliwością pozyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) – działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Gmina Zabrze ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze” (LPROM).

Informujemy, iż celem działania 6.2 RPO WSL jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, powstałych  przede wszystkim w wyniku przemian rynkowych.

Jednym z warunków pozyskania środków unijnych w ramach powyższego działania jest ujęcie danego projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze.
W celu zgłoszenia przedsięwzięcia do LPROM należy wypełnić kartę projektu znajdującą się poniżej pn. „Koncepcja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w ramach dostosowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrza na lata 2007-2013 do nowego okresu programowania funduszy UE” . Każda z instytucji, której projekt zostanie wpisany do zaktualizowanego LPROM, będzie mogła aplikować o środki unijne zgodnie z warunkami naboru określonymi na stronie Urzędu Marszałkowskiego ( http://rpo.silesia-region.pl/?grupa=7&s=1&id_m=93 ) .

Prosimy o przesyłanie wypełnionych kart projektu do dnia 23 lipca 2010r. na adres poczty elektronicznej bradzimska@um.zabrze.pl , faksem pod nr 032 37 33 485 lub dostarczenie osobiście do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta – pokój 308 przy ul. Wolności 286.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032 37 33 449, osoba do kontaktu : Barbara Radzimska.