Nowe programy aktywizacji zawodowej

02.07.2010

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki rezerwy na realizację „Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia” oraz  „Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenach objętych powodzią”. Powyższe programy zostały wysoko ocenione w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, co przyczyniło się do zwiększenia puli środków przeznaczonych na zwiększenie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Zabrzu.

„Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia”jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych , które nie ukończyły 30 roku życia.
Pozyskane środki: 3 000 000,00 zł
Przewidziane formy aktywizacji:
– szkolenia zawodowe dla 63 osób
– szkolenia „miękkie” połączone z programem stażu dla 177 osób
– szkolenia z zakresu przedsiębiorczości połączone z jednorazową dotacją na podjęcie działalności gospodarczej dla 61 osób
– szkolenia połączone z refundacją kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla 31 osób

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na terenach objętych powodzią” – program skierowany jest do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach programu zorganizowane zostaną roboty publiczne dla 60 osób w celu usuwania skutków powodzi na terenie miasta Zabrze.
Pozyskane środki: 677 300,00 zł