Ocena oddziaływania na środowisko zakładu przekształcania odpadów

15.06.2010

Informujemy, że Prezydent Miasta Knurów wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tj. od dnia 04.06.2010r. do dnia 24.06.2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5 lub w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6,
– ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6 lub w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um_gkos@ruda-sl.pl lub ua@knurow.pl.

Ponadto informuje się, że w dniu 17.06. 2010r. o godz. 1600 w Miejskim Centrum Kultury im.H.Bisty w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Piotra Niedurnego 69, w sali widowiskowej odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zaprasza się wszystkich zainteresowanych.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. ”Budowa Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej” jest dostępny w formie elektronicznej na:
– stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów (www.knurow.bip.info.pl),
– stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska (www.rudaslaska.bip.info.pl – (zakładka Postępowanie w zakresie ochrony środowiska).