Konsultacje Społeczne

21.05.2010

Dotyczy nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Zabrzu na skrzyżowaniu alei W. Korfantego, ulicy M. Mielżyńskiego i ulicy G. Bruno.

UCHWAŁA NR LIV/710/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 17 maja 2010 r.
 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Zabrzu na skrzyżowaniu alei Wojciecha Korfantego, ulicy Macieja Mielżyńskiego i ulicy Giordano Bruno .
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
 

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:
 

§ 1. Przyjąć zasady i tryb konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Zabrzu na skrzyżowaniu alei Wojciecha Korfantego, ulicy Macieja Mielżyńskiego i ulicy Giordano Bruno stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przedmiotem konsultacji będą propozycje zawarte w projekcie uchwały, o której mowa w § 1.
§ 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Zabrzu na skrzyżowaniu alei Wojciecha Korfantego, ulicy Macieja Mielżyńskiego i ulicy Giordano Bruno stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwałę wraz z załącznikami opublikować na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.zabrze.pl, przesłać właściwym terytorialnie radom dzielnic i osiedli .
§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/710/10
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 maja 2010 r.
 

Tryb i zasady konsultacji
1)Projekt uchwały udostępnia się mieszkańcom poprzez wyłożenie w Biurze Rady Miejskiej od dn. 18 maja do 25 czerwca br. oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
2)Do 25 czerwca br. mieszkańcy, organizacje społeczne oraz jednostki pomocnicze, mające siedzibę lub prowadzące statutową działalność na terenie Zabrza, zainteresowane placówki oświatowe mogą składać wnioski i opinie do projektu uchwały.
3)Wnioski i opinie winny być składane wraz z uzasadnieniem w Biurze Rady Miejskiej.
4)Wszystkie wnioski i opinie zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca br.
5)Ostateczny projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na sesji 5 lipca br. przez Komisję Prawa i Bezpieczeństwa.
6)Zobowiązuje się Komisję do przedstawienia propozycji zmian do projektu uchwały, które nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji.

Projekt uchwały do konsultacji w załączniku ponizej.