Budowa ulicy Nowo-Paderewskiego rozpoczęta.

10.05.2010

Dzisiaj o godz. 10.00 na terenie stadionu „Walka Makoszowy” podpisano umowę rozpoczynającą budowę IV odcinka ul. Nowo – Paderewskiego czyli połączenia autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego północ – południe w obrębie miasta Zabrze.

Podpisując umowę Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła, że Nowo-Paderewskiego to "droga, która jest równie ważna co trudna, jednak dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób możemy rozpocząć budowę".
Zakres zadania obejmuje:
• budowę ok. 660 m drogi klasy G o 2 jezdniach po 2 pasy ruchu rozdzielone pasem zieleni o szer.4,5 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z zjazdem do oś. Dzierżona.
• budowę ciągu pieszo – rowerowego szer. 4,0 m o nawierzchni z kostki betonowej,
• budowę urządzeń drogowych, oświetlenia ulicznego i oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
• przebudowę cieku Guido w rejonie budowanego odcinka drogi,
• przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury: sieci wodno – kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, elektroenergetycznych,
• budowę ekranów akustycznych,
• nasadzenie zieleni izolacyjnej i towarzyszącej.

Planowany termin zakończenia robót to 30.09.2010 r.