Dotacja dla przedsięwzięcia pn. „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu”

26.02.2010

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powiadomił Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezydenta Miasta Zabrze, iż umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu” została wykonana pozytywnie pod względem ekologicznym.
 

Projekt oraz wykonanie pilnych prac zabezpieczających kosztowały 800 tys. zł i zostały sfinansowane ze środków Gminnego FOŚiGW. Dalszą część zadania opłacono ze środków Narodowego FOŚiGW. Wysokość dotacji wyniosła 7.740 tys. zł, a koszt prac projektowych, gaśniczych i zabezpieczających – 8.540 tys. zł.
 

Realizację przedsięwzięcia prowadzono od sierpnia 2006 r. do grudnia 2007 r. Otrzymane środki pozwoliły na sfinansowanie działań, które przyczyniły się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i znacznej poprawy stanu środowiska, głównie w dzielnicach Biskupice i Zaborze. Skuteczność prac została potwierdzona wynikami badań Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz opinią i protokołem pokontrolnym Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Obecnie na zwale Ruda, w końcowej fazie realizacji znajduje się przedsięwzięcie mające na celu wykonanie działań zabezpieczających przed degradacją erozyjną skarp o dużym nachyleniu, ukształtowanie oraz zagospodarowanie powierzchni zwałowiska pod zieleń, a ponadto dogaszenie ognisk pożarowych, które powstały poza terenem dotychczas wykonanych prac gaśniczych. Całkowity koszt prac wyniósł 3.715 tys. zł, w tym 3.487 tys. zł stanowi dotacja pozyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin osiągnięcia efektu rzeczowego oraz efektu ekologicznego przedsięwzięcia ustalono na 30.06.2010 r.