Sesja Rady Miejskiej

08.02.2010

15 lutego o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 27 projektów uchwał w sprawach.

 

1) wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu,

2) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Zabrze
Pani Małgorzaty Mańka – Szulik,

3) zmiany uchwały nr II/7/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,

4) skargi Pani Izabeli Bartkowiak zamieszkałej w Zabrzu na postępowanie Dyrektora Przedszkola Nr 36 w Zabrzu,

5) skargi byłych pracowników Zabrzańskiego Informatora Samorządowego tj. Pani Ewy Rossy, Pani Grażyny Słowik i Pana Krzysztofa Pączkowskiego na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,

6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,

7) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,

8) zmiany uchwały Nr XLIII/556/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.09.2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,

9) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zabrze lub jej jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,

10) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2010 rok,

11) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok oraz zmiany budżetu miasta Zabrze na 2010 rok,

12) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2010 rok,

13) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Zabrzu,

14) zmiany uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,

15) zmiany uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,

16) zmiany uchwały Nr XXIV/243/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych w Zabrzu, w których od 1 września 2004 roku będą utworzone oddziały dla dzieci 6 letnich w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zmienionej uchwałą Nr XXII/270/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 marca 2008 r.

17) przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2010,

18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów osiedla Borsig,

19) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51,

20) zmiany Uchwały Nr XLVI/622/2009 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.12.2009 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

21) przyjęcia Regulaminu udzielania do budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych ze środków budżetu Gminy Zabrze pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

22) przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne ze środków budżetu Gminy Zabrze pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

23) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

24) udzielenia dotacji z budżetu miasta Zabrze na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,

25) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych, położonych w Zabrzu przy ul. Kopalnianej, na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o., na czas nieoznaczony,

26) przyjęcia programu obejmującego remont lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego,

27) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu, na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach na okres 20 lat.