Prace społecznie użyteczne

05.11.2009

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze zaprasza jednostki budżetowe i organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji programu prac społecznie użytecznych w 2010 roku.

Do programu prac społecznie użytecznych mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki:

  • mają siedzibę lub oddział na terenie miasta Zabrze,
  • statutowo zajmują się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej,
  • wywiązują się z obowiązków wobec organu nadzorującego nałożonych przez ustawy, na podstawie których działają,
  • posiadają wpis do KRS.

         Prace społecznie użyteczne będą organizowane w gminie Zabrze w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku. PSU to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w :

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,
  • organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych,
  • instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celach maksymalizacji zysku,

          Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem prac w godzinach nocnych.
          Zakres prac wykonywanych przez osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych musi odpowiadać zadaniom wymienionym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie przyjęcia planu prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Zabrze, oraz specyfice działalności prowadzonej przez daną organizację.
         Organizacja pozarządowa może wnioskować o utworzenie maksymalnie do 5 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych. Organizacje przystępujące do programu zobowiązane są dołączyć aktualny statut organizacji lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Oferty będą przyjmowane w nie przekraczalnym terminie do 13 listopada 2009 roku.

         W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Grzyb lub p. Adrianem Barszczem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (Klub Integracji Społecznej ul. Wyzwolenia 7 pokój nr 4, lub telefonicznie 032 271-64-31 w 49 od pn.-pt. w godzinach 7.30-15.30.)