Finansowanie ze środków PFRON

26.10.2009

Prezydent Miasta Zabrze informuje, że do 30 listopada 2009 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań do realizacji w roku 2010 w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioski mogą składać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2. lat (przed dniem złożenia wniosku),
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu szkolenia i przekwalifikowania, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.

Wnioski dostępne są w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286, pokój 311.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 032 373 34 67.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 861 z późn. zmianami).