Mieszkańcy o DTŚ

20.10.2009

Zakończono działania informacyjne na temat wariantów przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu i Gliwicach.
 

19 października zarząd DTŚ zorganizował konferencje prasową podsumowującą zakończone 16 października konsultacje społeczne. Każdy zainteresowany przebiegiem planowanej budowy drogi mógł uzyskać niezbędne informacje m.in. za pomocą publikacji prasowych, ulotek, plakatów czy zorganizowanych spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Dostęp do kompletnej dokumentacji prezentowanych wariantów przebiegu DTŚ jest dostępny również na stronie internetowej www.ikonsultacje-dts.pl, z której do tej pory skorzystało ponad 7000 użytkowników. W sześciu spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, które odbyły się na terenie Zabrza i Gliwic wzięło udział blisko 300 osób. Dostępną w punktach konsultacyjnych i na stronie internetowej DTŚ ankietę wypełniło ok. 2100 respondentów. Według wstępnych danych w Zabrzu za wariantem 1A opowiedziało się ponad 86% respondentów, za wariantem 1B tylko 10%. W Gliwicach za wariantem 1AB opowiedziało się ponad 83%, natomiast trzy pozostałe warianty nie przekroczyły progu 10% żaden. Główne postulaty, które najczęściej pojawiały się w opiniach i wnioskach formalnych dotyczyły m.in. jak najszybszego rozpoczęcia budowy DTŚ ze względu na coraz gorszy stan dróg w obydwu miastach, kontynuacji projektowania i budowy DTŚ w przebiegach ustalonych przed laty.

-Spotkania informacyjno-konsultacyjne nie ujawniły nowych źródeł konfliktów społecznych wśród mieszkańców Gliwic i Zabrza. Główne źródła koncentrują się wokół organizacji i środowisk, które zgłaszały swoje krytyczne wobec projektu uwagi przed rozpoczęciem spotkań, a które opowiadają się za całkowitym zaniechaniem budowy Drogowej Trasy Średnicowej – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Arkadiusz Dunaszewski, zastępca dyrektora ds. Przygotowania „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A.

Na zadane przez dziennikarza pytanie – kiedy rozpocznie się budowa odcinka Zabrze – Gliwice, Arkadiusz Dunaszewski odwołał się do wymaganych przez Unię Europejską procedur, które przy projektowaniu drogi w latach 80-tych nie zostały uwzględnione. Właśnie z tego powodu proponowane warianty przebiegu DTŚ ocenione będą także pod względem oddziaływania na środowisko. Wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie można sporządzić po zakończeniu tego etapu czyli na początku 2010 roku. W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko będzie możliwa ponowna ocena społeczna projektu, jednak przeprowadzeniem takich konsultacji zajmie się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jeśli droga będzie przebiegała jak planowano to za ok. dwa lata w Zabrzu i do 5 lat w Gliwicach będzie można rozpocząć budowę kolejnego odcinka DTŚ. Jeśli jednak będzie inaczej budowa może opóźnić się o kilka lat – dodał zastępca dyrektora ds. Przygotowania „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A.