Zabrze przestrzenią rozwoju

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

13.10.2009

Urząd Miejski w Zabrzu informuje, że Biuro Konsultingowo-Doradcze „EUROEKSPERT” z Chorzowa prowadzi na rzecz Gminy Zabrze konsultacje społeczne  na temat przedsięwzięcia dotyczącego budowy drogi łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A4 z ul. Makoszowską.
 

Konsultacje społeczne prowadzone są przez Biuro Konsultingowo-Doradcze „EUROEKSPERT” w związku z realizacją umowy zawartej z Gminą Zabrze nr CRU/955/2009 r. z dnia 07 kwietnia 2009 r. pn. Uzyskanie:
a) ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej,
b) opracowanie „Analizy kosztów i korzyści” oraz dokumentacji technicznej wariantów drogi publicznej,łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A4 ze skrzyżowaniem ul. Makoszowskiej z projektowaną ul. Nowo-Paderewskiego, łącznie z tym skrzyżowaniem”

Spotkania  z mieszkańcami zorganizowane będą w dniach:
22 października 2009 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 114 o godz. 16:00 oraz 23 października 2009 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. Dorotki 3 o godz. 16:00.

W dniach od 13 do 30.10.2009 r., w godzinach od 10:00 do 15.30 w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 286 w Zabrzu, będzie czynny punkt konsultacyjny.
 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w przedmiocie konsultacji społecznych jest Pan Ryszard Malczyk.

Wszelkie materiały informacyjne dot. przedsięwzięcia wraz ze wzorem ankiety będą dostępne od dnia 13 do 30.10.2009 r. w punkcie konsultacyjnym oraz w załączniku poniżej.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. przedsięwzięcia, należy składać na wypełnionych formularzach „Ankiety” dostępnych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, oraz w załączniku poniżej w postaci pliku „doc” oraz „pdf”.
 

Wypełniony prawidłowo formularz można przesłać faksem na numer: 032/346 04 02, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@euroekspert.org; lub rmalczyk@um.zabrze.pl, lub dostarczyć osobiście w terminie do 30 października 2009 r. do punktu konsultacyjnego, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286 w Wydziale Inwestycji pokój nr 206 II na II piętrze.
 

Uwagi w wypełnionej i przekazanej zgodnie z w/w danymi Ankiecie zostaną uwzględnione w opracowywanym przez Biuro Konsultingowo-Doradcze „EUROEKSPERT” raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.